سؤالات متداول درباره‌ی درس‌افزار


  1. چگونه می‌توانم در درس‌افزار ثبت نام کنم؟
    بمحض دریافت  شناسه بهشتی، دسترسی شما در  درس افزار با همان شناسه بهشتی تعریف می شود و در ابتدای هر نیم‌سال تحصیلی درس های ثبت نام شده به شما اختصاص یافته و به‌روزرسانی می‌گردد.
  2.